Warunki sprzedaży firmy SNOWBOARD ZEZULA s.r.o ważne do 31 stycznia 2020

Niniejsze warunki handlowe obowiązują dla zakupu w sklepie internetowym prowadzonym przez spółkę SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. i dostępnym pod adresem internetowym: https://www.snowboard-zezula.pl (w dalszej treści tylko „interfejs webowy“).

Niniejsze warunki handlowe szczegółowo określają i specyfikują prawa i obowiązki Sprzedającego, którym jest spółka SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., z siedzibą ul. Palackého třída 170, 612 00 Brno, Regon: 26947439, zapisana w rejestrze handlowym, dział C, syg. 47606, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie (w dalszej treści tylko „Sprzedający“) oraz Kupującego (w dalszej treści tylko „Kupujący“), będącego klientem powyżej wymienionego sklepu internetowego.

Ze względu na obowiązującą regulację prawną istnieje różnica pomiędzy kupującym będącym konsumentem i kupującym nie będącym konsumentem. Kupującym będącym konsumentem jest w myśl § 419 ustawy nr 89/2012 Dz. – Kodeks Cywilny (w dalszej treści tylko „Kodeks Cywilny“) każda osoba, zawierająca poza swoją działalnością gospodarczą albo poza wykonywaniem wolnego zawodu, umowę z przedsiębiorcą albo będąca z nim w innych stosunkach (w dalszej treści tylko „Konsument“). Postanowienia uzgodnione w niniejszych warunkach handlowych dla Kupującego dotyczą również Kupującego będącego Konsumentem, o ile wyraźnie nie ustalono inaczej. Postanowienia uzgodnione w niniejszych warunkach handlowych dla Konsumenta dotyczą tylko Kupującego będącego Konsumentem, o ile wyraźnie ustalono inaczej.

W celu eliminacji wątpliwości ustalono, że prawa zastrzeżone w niniejszych warunkach handlowych tylko dla Konsumenta, mianowicie prawa wynikające z wadliwego świadczenia według art. 6 niniejszych warunków handlowych oraz prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy według art. 7 niniejszych warunków handlowych nie dotyczą osób niezawierających umowy kupna w pozycji Konsumenta.

Umowa kupna oraz inne stosunki pomiędzy Sprzedającym i Kupującym uregulowane są przez porządek prawny Republiki Czeskiej.

Niniejsze warunki handlowe stanowią integralną część umowy kupna.

1. Ceny

Ceny prezentowane na interfejsie webowym dla poszczególnego towaru podane są jako ceny brutto, łącznie z podatkiem VAT oraz wszystkimi innymi podatkami. Ceny towaru ważne są w okresie prezentacji na interfejsie webowym.

2. Interfejs webowy

Prezentacja towaru zamieszczona na interfejsie webowym ma charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na dany towar. Cała prezentacja towaru zamieszczona w interfejsie webowym podana jest z zastrzeżeniem wyczerpania zapasu albo utraty zdolności Sprzedającego do świadczenia. Postanowienie § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie znajduje zastosowania.

3. Zawarcie umowy kupna

W celu zamówienia towaru wypełnia Kupujący formularz zamówienia na interfejsie webowym (w dalszej treści tylko „zamówienie“). Przed wysłaniem zamówienia Sprzedającemu przysługuje Kupującemu możliwość kontroli i zmiany danych, podanych przez Kupującego w zamówieniu.

Wysłanie zamówienia jest propozycją zawarcia umowy kupna przez Kupującego. Sprzedający bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podanym przez Kupującego w formularzu zamówienia. Umowa kupna pomiędzy Sprzedającym i Kupującym powstaje niniejszym doręczeniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji).

Zawarciem umowy kupna Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi i wyraża na wymienione warunki zgodę. Przed wysłaniem zamówienia zwrócono uwagę Kupującego w odpowiedni sposób na warunki handlowe a Kupujący miał możliwość zapoznania się z warunkami handlowymi. Kupujący ma możliwość zapisania i wydrukowania warunków handlowych w odpowiednim brzmieniu.

Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy kupna. Koszty Kupującego wynikające z wykorzystania środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) obciążają Kupującego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia albo jego części przed zawarciem umowy kupna w poniższych wypadkach: towar nie jest już produkowany albo dostarczany albo doszło do zasadniczej zmiany ceny dostawcy towaru, albo doszło do błędu w gospodarce magazynowej. Jeżeli Kupujący już uregulował kompletnie albo częściowo cenę kupna, zostanie już uregulowana kwota przekazana z powrotem przelewem na jego rachunek bankowy albo na adres bez zawarcia umowy kupna.

Sprzedający jest uprawniony, ale nie zobowiązany, w zależności od charakteru zamówienia (mianowicie większa ilość towaru, wyższa cena kupna, wyższe koszty dostawy towaru, itp.), zwrócić się przed przyjęciem propozycji do Kupującego z prośbą o dodatkowe potwierdzenie zamówienia. W razie niepotwierdzenia zamówienia przez Kupującego w tym zakresie, przysługuje Sprzedającemu prawo do odstąpienia od następnej procedury zmierzającej do zawarcia umowy kupna, przy czym takie zachowanie nie jest uważane za zachowanie nieuczciwe w myśl § 1729 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

Umowa zawierana jest na czas określony do terminu wypełnienia uzgodnionych zobowiązań.

4. Warunki płatności

W razie płatności gotówką albo płatności za zaliczeniem pocztowym jest cena kupna płatna w momencie odbioru towaru. W razie płatności bezgotówkowej za pośrednictwem systemu płatniczego i płatności bezgotówkowej kartą płatniczą jest cena kupna płatna bezzwłocznie po wysłaniu zamówienia, przy czym Sprzedający nie jest zobowiązany do wysłania towaru przed otrzymaniem płatności.

Postanowienie § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie znajduje zastosowania.

5. Dostawa i odbiór towaru

Interfejs webowy zawiera informacje dotyczące formy dostawy towaru oraz kosztów związanych z pakowaniem, transportem i dostawą towaru (łącznie z opłatami pocztowymi oraz innymi wydatkami). Informacje dotyczące kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane na interfejsie webowym w przypadku doręczania na terenie Republiki Czeskiej obowiązują tylko w przypadku doręczania towaru na terenie Republiki Czeskiej. Interfejs webowy może dalej zawierać informacje dotyczące kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru do innych krajów.

W przypadku uzgodnienia formy transportu na podstawie specjalnego wymagania Kupującego ponosi Kupujący ryzyko oraz ewentualne koszty dodatkowe związane z daną formou transportu. Jeżeli Sprzedający powinien w zgodzie z umową kupna dostarczyć towar na miejsce określone przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący powinien odebrać towar podczas dostawy. Jeżeli z przyczyn po stronie Kupującego trzeba towar dostarczać ponownie albo w sposób odbiegający od ustaleń w zamówieniu, Kupujący powinien zapłacić koszty związane z ponownym doręczaniem towaru, wzgl. koszty związane z innym sposobem doręczania.

Podczas odbioru towaru od przewoźnika Kupujący powinien skontrolować nienaruszenie opakowań towaru a w przypadku jakichkolwiek wad bezzwłocznie informować przewoźnika. W razie stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nielegalną ingerencję w przesyłkę nie jest Kupujący zobowiązany do odbioru przesyłki od przewoźnika.

6. Prawa wynikające z wadliwego świadczenia

Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem, poniżej wymienione postanowienia niniejszych warunków handlowych dotyczące praw wynikających z wadliwego świadczenia nie znajdują zastosowania.

Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw wynikających z wadliwego świadczenia uregulowane są przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa, mianowicie przez postanowienia § 1914 - 1925,

§ 2099 - 2117 i § 2161 - 2174 Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie Konsumenta.

Sprzedający gwarantuje Kupującemu bezusterkowość towaru podczas odbioru. Sprzedający mianowicie gwarantuje Kupującemu, że w czasie odbioru towaru przez Kupującego:

  • towar ma cechy uzgodnione przez strony, a w razie braku uzgodnienia ma cechy opisane przez Sprzedającego lub producenta, albo oczekiwane przez Kupującego ze względu na charakter towaru oraz na podstawie przez nich realizowanej reklamy,
  • towar przeznaczony jest do celu określonego przez Sprzedającego albo do celu, w którym jest towar tego typu zwykle stosowany,
  • jakość albo wykonanie towaru odpowiada uzgodnionej próbce albo wzoru, o ile jakość albo wykonanie zostało ustalone według określonej próbki albo wzoru,
  • towar jest w odpowiedniej ilości, wymiarze albo masie,
  • towar odpowiada wymaganiom przepisów prawa.

Jeżeli wada wystąpi w okresie sześciu miesięcy po odbiorze, można zakładać wadliwość towaru już podczas odbioru.

Kupujący uprawniony jest do wykonania praw związanych z wystąpieniem wady na towarze konsumpcyjnym w okresie dwudziestuczterech miesięcy po odbiorze. Jeżeli na towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji załączonej do towaru albo w reklamie w zgodzie z przepisami prawa podany jest okres przydatności danej rzeczy, w celu określenia okresu gwarancyjnego znajdą zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego dotyczące gwarancji jakości (§ 2113 i nast.). Poprzednie dwie zdania nie znajdują zastosowania w przypadku towaru sprzedawanego za obniżoną cenę z powodu wady, dla której została obniżona cena uzgodniona, z powodu zużycia towaru spowodowanego przez jego zwykłe użytkowanie, w przypadku używanego towaru z powodu wady odpowiadającej stopniowi użytkowania albo zużycia, którą towar miał podczas odbioru przez Kupującego, albo jeżeli wynika to z charakteru towaru.

Prawa wynikające z wadliwego świadczenia powinien Kupujący oznajmić Sprzedającemu pod adresem jego zakładu, wzgl. w jego siedzibie albo miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, zawsze razem z dowodem kupna (paragon albo faktura). Praw wynikających z wadliwego świadczenia może Kupujący dochodzić również w ten sposób, że reklamowany towar razem z opisem wady i dowodem kupna przekaże Sprzedającemu za pośrednictwem poczty pod adresem SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., Palackého třída 170, 612 00 Brno. W razie wydania przez Sprzedającego zaświadczenia według § 2166 Kodeksu Cywilnego Kupujący dochodzi prawa do naprawy od podmiotu ustalonego do wykonania naprawy.

Bieg okresu do załatwienia reklamacji jest zawieszony, jeżeli Sprzedający nie otrzymał wszystkich części towaru (np. w razie reklamacji obuwia powinien Kupujący przekazać Sprzedającemu parę obuwia, tylko jeden but nie wystarcza) albo dokumentów potrzebnych do załatwienia reklamacji. Sprzedający powinien bezzwłocznie wymagać uzupełnienia części towaru albo dokumentów od Kupującyho. Okres ten zawieszony jest do momentu dostarczenia wymaganych rzeczy i dokumentów przez Kupującego.

Sprzedającemu przysługuje prawo do odmówienia przyjęcia reklamowanego towaru, jeżeli jest reklamowany towar i/lub jego części wilgotne, zanieczyszczone albo nie spełniają podstawowych warunków dla higienicznego i bezpiecznego przekazania towaru do reklamacji. Prawo wynikające z wadliwego świadczenia Kupującemu nie przysługuje, jeżeli Kupujący przed odbiorem rzeczy wiedział o wadzie rzeczy, albo Kupujący wadę sam spowodował.

Następne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady mogą być uregulowane w regulaminie reklamacji Sprzedającego, będącym integralną częścią niniejszych warunków handlowych, opublikowanym na stronie internetowej: https://www.snowboard-zezula.pl/gwarancje-reklamacje

Jeżeli Kupującemu przysługuje prawo do wymiany albo zwrotu towaru, powinien postępować według poleceń podanych na stronie internetowej: https://www.snowboard-zezula.pl/zwrot-wymiana

7. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

Konsument uprawniony jest w zgodzie z postanowieniem § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego do odstąpienia od umowy kupna do czternastu (14) dni po odbiorze towaru, o ile nie chodzi o przypadki, kiedy odstąpienie od umowy kupna nie jest możliwe (mianowicie § 1837 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli jest przedmiotem umowy kupna kilka gatunków towaru albo dostawa kilka części, wymieniony termin liczony jest od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna powinno być wysłane do Sprzedającego w terminie wymienionym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od umowy kupna może Konsument wykorzystać wzorowy formularz dostarczany przez Sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna może Konsument wysyłać np. na adres zakładu Sprzedającego albo na adres poczty elektronicznej Sprzedającego podany na interfejsie webowym.

W razie odstąpienia od umowy kupna ponosi Konsument koszty związane z zwrotem towaru również w sytuacji, kiedy towar ten nie może być ze względu na swój charakter zwrócony zwykłą drogą pocztową.

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy kupna jednak nie można utożsamiać z możliwością bezpłatnego wypożyczenia towaru. Konsument w przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy kupna powinien oddać Sprzedającemu wszystko, co na podstawie umowy kupna uzyskał. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedającego za obniżenie wartości towaru w myśl § 1833 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli Konsument nie może wydać wszystkich rzeczy uzyskanych na podstawie umowy kupna (np. w międzyczasie doszło do zniszczenia albo zużycia towaru), powinien udzielić Sprzedającemu rekompensaty pieniężnej za rzeczy, które już nie mogą być wydane. Sprzedający uprawniony jest do zaliczenia swojego roszczenia do rekompensaty pieniężnej na poczet zwracanej ceny kupna. Sprzedający w takim razie zwraca Konsumentowi tylko odpowiednio obniżoną cenę.

Jeżeli Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu ceny kupna, Sprzedający uprawniony jest zaliczyć na poczet ceny kupna zwracanej Kupującemu swoje faktycznie wydane koszty związane z zwrotem towaru.

8. Pozostałe postanowienia

Z prezentami bezpłatnie przekazywanymi Kupującemu nie są związane jakiekolwiek prawa Konsumenta. Przekazanie takich prezentów uważane jest za darowiznę w zgodzie z § 2055 i nast. Kodeksu Cywilnego. W razie odstąpienia Kupującego od umowy kupna powinien Kupujący zwrócić Sprzedającemu wszystkie otrzymane prezenty przekazane w związku z zawarciem umowy kupna, od której Kupujący odstąpił. Kupujący powinien również zwrócić przekazane prezenty Sprzedającemu w przypadku wymiany albo zwrotu zakupionego towaru. Przekazane prezenty powinny być zwrócone w stanie pierwotnym, przy czym Kupujący ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedającego za obniżenie ich ceny i powinien udzielić odpowiedniej rekompensaty pieniężnej.

Prawo własności do towaru przechodzi na Kupującego po zapłacie całej ceny kupna towaru, o ile jest mu towar przekazany przed zapłatą całej ceny kupna.

9. Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące Kupującego przechowywane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, mianowicie z ustawą nr 101/2000 Dz. w sprawie ochrony danych osobowych oraz zmiany niektórych ustaw, z póżniejszymi zmianami. Kupujący będący osobą fizyczną przez zawarcie umowy kupna wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji umowy kupna, prowadzenia rachunku użytkownika oraz w celach marketingowych. Chodzi mianowicie o poniższe dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (przedsiębiorca), numer identyfikacyjny (przedsiębiorca), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer telefonu komórkowego (w dalszej treści tylko „dane osobowe“). Kupujący udziela zgody na czas nieokreślony.

Oprócz wyżej wymienionych danych osobowych dotyczy powyższa zgoda Kupującego również danych powstałych podczas przeglądania stron interfejsu webowego, generowanych za pomocą narzędzia analitycznego Google Analytics z poszerzeniem kodu o zapisywanie danych remarketingowych. Dane remarketingowe zapisywane są w okresie 365 dni. W celu remarketingu stosowana jest poza siecią GDN również usługa Adroll. Za pomocą wymienionych narzędzi on-line nie są gromadzone dane osobowe klienta, np. imię i nazwisko, adres, e-mail albo telefon. Rekord przeznaczony dla realizacji reklam remarketingowych można usunąć po skasowaniu plików cookie w przeglądarce klienta. W celu eliminacji Adrollu można odwiedzić poniższą stronę: www.networkadvertising.org/choices/.

Kupującemu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i prawo do ich poprawy oraz inne prawa uregulowane w ustawie w sprawie ochrony danych osobowych. Kupujący niniejszym wyraża również zgodę na wysyłanie wiadomości handlowych na adres elektroniczny podany w ramach danych osobowych (adres poczty elektronicznej). Kupujący może kiedykolwiek bezpłatnie odmówić wyrażenia takiej zgody podczas wysyłania każdej poszczególnej wiadomości handlowej.

Dane osobowe mogą być na podstawie pisemnego wniosku Kupującego usunięte z bazy danych Sprzedającego. Dane osobowe chronione są przed nieodpowiednim wykorzystaniem przez osoby trzecie. Dane osobowe nie są przez Sprzedającego przekazywane jakimkolwiek innym osobom z wyjątkiem przewoźników zewnętrznych, którym są dane osobowe przekazywane w zakresie koniecznym w celu doręczenia towaru.

Zamówienie Konsumenta znajduje się po zawarciu umowy kupna u Sprzedającego i Kupujący ma dostęp tylko do jego stanu aktualnego. Poszczególne umowy kupna są po ich zawarciu przez Sprzedającego archiwizowane w formie elektronicznej i są dostępne tylko dla Sprzedającego.

Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie tzw. cookies w jego komputerze. Jeżeli zakup na stronie internetowej można realizować i zobowiązania Sprzedającego z umowy kupna można wykonywać bez zapisywania tzw. cookies do komputera Kupującego, jest Kupujący kiedykolwiek uprawniony do cofnięcia zgody według poprzedniego zdania.

10. Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki handlowe obowiązują w brzmieniu opublikowanym na stronach internetowych Sprzedającego w dniu zawarcia umowy kupna.

Sprzedający uprawniony jest do zmiany albo uzupełniania treści warunków handlowych w pełnym zakresie. W celu ustalenia treści umowy kupna zastosowane będą warunki handlowe obowiązujące z skutkiem na dzień, kiedy Kupujący przedstawi propozycję zawarcia umowy kupna.

Umowa zawierana jest w języku czeskim, ewentualnie w innych językach, o ile inny język nie stoi na przeszkodzie jej zawarciu.

Dla Sprzedającego nie obowiązują w stosunku do Kupującego jakiekolwiek kodeksy zachowania.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna należy do kompetencji Czeskiej Inspekcji Handlowej (Česká obchodní inspekce), z siedzibą ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.coi.cz.

Jeżeli Konsument jako Kupujący uważa, że doszło do naruszenia jego praw, uprawniony jest do przedstawienia swojej skargi dotyczącej Sprzedającego pod adresem e-mailowym info@snowboard-zezula.pl w celu pozasądowego załatwienia sprawy. Czeska Inspekcja Handlowa jest organem nadzoru państwowego i w zakresie swojej kompetencji rozwiązuje również skargi konsumentów.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

lub

Rejestracja