Gwarancje i reklamacje

Niniejsze warunki dotyczą tylko przypadków, kiedy Kupujący jest Konsumentem (według § 419 Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej).

Towar można reklamować w naszym sklepie w Brnie albo wysłać pocztą.

Reklamacja powinna być załatwiona bezzwłocznie, jednak nie póżniej niż do 30 dni.

Chcesz zwrócić towar w terminie 14 dni?

Procedura reklamacji

Reklamację można zgłosić tylko w terminie do 24 miesięcy po odbiorze towaru. W razie wystąpienia wady na towarze należy reklamację zgłosić bezzwłocznie. Dalsze użytkowanie towaru może doprowadzić do pogłębienia wady i utraty wartości towaru, a więc może być przyczyną do odrzucenia reklamacji.

Reklamowany towar powinien być kompletny (np. nie wystarczy jeden but, powinna być przekazana cała para obuwia), czysty, suchy i higienicznie bez problemu.

Podczas reklamacji trzeba udowodnić zakup towaru od spółki SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. na podstawie dowodu kupna (paragon albo faktura).

W przypadku wysyłania reklamowanego towaru pocztą trzeba napisać bezpośrednio na kopię dowodu przyczynę reklamacji i krótko opisać powstałą wadę.

W razie wady usuwalnej przysługuje klientowi prawo do bezpłatnej, terminowej i należytej naprawy. Taka wada usunięta jest bezzwłocznie, jednak nie póżniej niż do 30 dni po oznajmieniu reklamacji.

Adres do wysyłania reklamacji:

"REKLAMACJE"
Snowboard Zezula
Palackého třída 170
612 00 Brno

Szczegółowe informacje:

  • reklamace@snowboard-zezula.cz
  • +420 516 777 011

Regulamin reklamacji

Regulamin reklamacji celowo specyfikuje postępowanie klienta i spółki SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. w ramach procedury reklamacji, jeżeli wbrew maksymalnym staraniom spółki SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. o zachowanie wysokiej jakości oferowanego towaru powstaje po stronie klienta uzasadniona przyczyna do zgłoszenia reklamacji.

Niniejszy regulamin reklamacji dotyczy tylko przypadków, kiedy kupujący jest konsumentem (według § 419 Kodeksu Cywilnego).

Zapobieganie powstaniu wady

Podczas wyboru towaru jest konieczne, żeby wybrany typ i rozmiar produktu odpowiadał potrzebom klienta. Klient podczas zakupu produktu powinien uwzględniać cel, wykonanie, skład materiału i sposób konserwacji towaru. Tylko towar odpowiednio dobrany z punktu widzenia funkcji, asortymentu i wymiaru gwarantuje możliwość w pełni z niego korzystać w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Nadmierne albo nieodpowiednie używanie produktu lub stosowanie go niezgodnie z przeznaczeniem może negatywnie wpływać na funkcję i trwałość produktu, i może być przyczyną odrzucenia reklamacji.

Poprawna i regularna konserwacja wyrobu jest ważna, aby utrzymać towar w dobrym stanie i pełnej funkcjonalności. Jesteśmy przygotowani do udzielenia zaleceń dotyczących poprawnej konserwacji sprzętu snowboardowego.

Ogólne warunki reklamacji

Prawa Kupującego wynikające z odpowiedzialności za niezgodę z umową kupna oraz z odpowiedzialności za wady towaru (w dalszej treści tylko „reklamacja“) powinny być wykonywane w zgodzie z niniejszym regulaminem reklamacji w obowiązującym brzmieniu, będącym integralną częścią umowy kupna zawartej pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Sprzedający powinien umożliwić Kupującemu zapoznanie się z treścią regulaminu reklamacji w odpowiedni sposób (np. zamieszczenie w sklepie, opublikowanie na stronach www).

W razie stwierdzenie niezgody towaru z umową kupna podczas odbioru albo w razie wystąpienia wady towaru powinien Kupujący oznajmić reklamację Sprzedającemu. Za niezgodę z umową kupna albo za wadę towaru nie są uważane poniższe sytuacje, w których nie można reklamacji zgłosić:

  • do zmiany cech towaru doszło w wyniku zużycia albo nieodpowiedniego używania, magazynowania, niepoprawnej ingerencji albo uszkodzenia mechanicznego
  • do zmiany cech towaru doszło w konsekwencji braku koniecznej konserwacji albo w wyniku jej niepoprawnego wykonania
  • reklamacja dotyczy wady, z powodu której ustalono obniżoną cenę
  • towar jest używany i wada odpowiada stopniowi użytkowania albo zużycia, którym towar charakteryzował się już w czasie odbioru przez Kupującego
  • towar jest już kompletnie zużyty w ramach swojej wartości użytkowej.

Zgłoszenie reklamacji

Kupujący powinien zgłosić reklamację w miejscu zakupu towaru. Kupującemu przysługuje jednak prawo do zgłoszenia reklamacji w którymkolwiek punkcie należącym do Sprzedającego, w którym jest zgłoszenie reklamacji możliwe z uwzględnieniem asortymentu sprzedawanego towaru, ewentualnie w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej albo w siedzibie Sprzedającego. Wyjątek stanowi zgłoszenie reklamacji osobie ustalonej do naprawy w zaświadczeniu dotyczącym obowiązków Sprzedającego w przypadku wadliwego świadczenia.

Kupujący powinien zgłosić reklamację bezzwłocznie po wykryciu wady. W przypadku dalszego użytkowania towaru przez Kupującego po wykryciu wady, którego wynikiem będzie większe uszkodzenie, zostanie reklamacja odrzucona.

Sprzedający powinien zabezpieczyć obecność pracownika upoważnionego do załatwiania reklamacji w sklepie w godzinach otwarcia.

Kupujący powinien udowodnić, że jego prawo do załatwienia reklamacji jest uzasadnione, tzn. udokumentować miejsce i czas zakupu i cenę zakupionego towaru. Wyżej wymienione dane powinien Kupujący udowodnić na podstawie dowodu kupna, zaświadczenia Sprzedającego dotyczącego obowiązków w przypadku wadliwego świadczenia, ewentualnie w inny wiarygodny sposób.

Okres egzekwowania prawa wynikającego z wady

Kupujący uprawniony jest egzekwować prawo związane z wystąpieniem wady na towarze konsumpcyjnym w okresie dwudziestuczterech miesięcy po odbiorze. Jeżeli na towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji załączonej do towaru albo w reklamie w zgodzie z przepisami prawa podany jest okres przydatności danej rzeczy, w celu określenia okresu gwarancyjnego znajdą zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej dotyczące gwarancji jakości (§ 2113 i nast.). Poprzednie dwa zdania nie dotyczą wady towaru, który jest sprzedawany za obniżoną cenę z powodu tej oto wady, dla której została obniżona cena uzgodniona. Dalej nie dotyczą towaru zużytego przez jego zwykłe używanie, wady używanego towaru  odpowiadającej stopniowi używania albo zużycia, którą dany towar miał podczas odbioru przez Kupującego, albo jeżeli wynika to z charakteru towaru.

Prawo do reklamacji wygasa, o ile nie zostało wykonane w okresie egzekwowania prawa wynikającego z wadliwego świadczenia.

Czas od momentu zgłoszenia reklamacji do momentu, kiedy Kupujący powinien odebrać towar po zakończeniu naprawy, nie jest wliczony do okresu egzekwowania prawa wynikającego z wadliwego świadczenia.

Okresu egzekwowania prawa wynikającego z wadliwego świadczenia nie można utożsamiać z okresem żywotności towaru, tzn. z okresem, w ramach którego towar może sprawnie funkcjonować, pod warunkiem właściwego używania i konserwacji, z uwzględnieniem jego cech, przeznaczenia i stopnia używania.

Załatwienie reklamacji

Sprzedający powinien podjąć decyzję o słuszności uzasadnienia reklamacji natychmiast, w bardziej skomplikowanych wypadkach do trzech dni roboczych. Do tego terminu nie jest zaliczany czas potrzebny do fachowej oceny wady.

Sprzedający powinien Kupującemu przekazać pisemne zaświadczenie o terminie zgłoszenia reklamacji przez Kupującego, o treści reklamacji oraz sposobie załatwienia reklamacji, wymaganym przez Kupującego; dalej zaświadczenie o dacie i sposobie załatwienia reklamacji razem z potwierdzeniem wykonania naprawy i czasu jej trwania, ewentualnie pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

Reklamacja razem z usunięciem wady powinna być załatwiona bezzwłocznie, jednak nie póżniej niż do 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, o ile Sprzedający nie uzgodni z Kupującym dłuższy okres.

Upływ okresu, w którym można załatwić reklamację jest zawieszony, jeżeli Sprzedający nie otrzymał wszystkich części towaru (np. w przypadku reklamacji obuwia powinien Kupujący przekazać Sprzedającemu parę obuwia, tylko jeden but nie wystarczy) albo dokumentów potrzebnych do załatwienia reklamacji. Sprzedający powinien bezzwłocznie wymagać uzupełnienia części towaru albo dokumentów od Kupującego. Okres ten zawieszony jest do momentu dostarczenia wymaganych rzeczy i dokumentów przez Kupującego.

Sprzedający uprawniony jest do podjęcia decyzji w sprawie reklamacji samodzielnie, nie powinien na wniosek Kupującego załatwiać ocenę skuszności uzasadnienia reklamacji przez osobę trzecią. Sprzedający jest dalej uprawniony do samodzielnego podjęcia decyzji w sprawie sposobu wykonania naprawy. Kupujący nie jest uprawniony bez zgody Sprzedającego do przekazania towaru do naprawy osobie trzeciej. W takim razie wygasa prawo Kupującego do bezpłatnego przeprowadzenia naprawy.

Kupujący powinien odebrać towar w terminie podanym w zaświadczeniu załatwienia reklamacji. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru do sześciu miesięcy po określonej dacie i został przynajmniej raz wezwany do odbioru towaru, przysługuje Sprzedającemu prawo do likwidacji towaru.

Niezgodność z umową kupna

Jeżeli wada wystąpi w okresie sześciu miesięcy po odbiorze, można zakładać wadliwość towaru już w czasie odbioru.

Prawa Kupującego

Jeżeli produkt nie ma cech ustalonych w § 2161 Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej, Kupujący uprawniony jest również do wymagania dostawy nowego produktu bez wad, o ile jest to odpowiednie, biorąc pod uwagę charakter wady. Jeśli jednak wada dotyczy tylko części rzeczy, może Kupujący wymagać tylko wymiany części; w razie braku takich możliwości uprawniony jest do odstąpienia od umowy. Jeżeli jest to jednak ze względu na charakter wady nieodpowiednie, mianowicie w razie możliwości bezzwłocznego usunięcia wady, Kupującemu przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

Prawo do dostawy nowej rzeczy albo wymiany części przysługuje Kupującemu również w przypadku usuwalnej wady, wady często powtarzającej się nawet po naprawie, która uniemożliwia sprawne używanie produktu albo z powodu dużej ilości wad. W takiej sytuacji przysługuje Kupującemu też prawo do odstąpienia od umowy.

W razie nieodstąpienia przez Kupującego od umowy oraz niewykonania prawa do dostawy nowej rzeczy bez wad, do wymiany części albo naprawy rzeczy, przysługuje Kupującemu prawo do stosownej obniżki. Kupującemu przysługuje prawo do stosownej obniżki ceny również w przypadku, kiedy Sprzedający nie może dostarczyć Kupującemu nowej rzeczy bez wad, przeprowadzić wymiany jej części albo zapewnić naprawy rzeczy oraz w przypadku, kiedy Sprzedający nie zapewni poprawy stanu w odpowiednim czasie albo zapewnienie poprawy stanu może być dla Kupującego przyczyną poważnych trudności.

Kupującemu nie przysługuje prawo wynikające z wadliwego świadczenia, jeżeli Kupujący przed odbiorem rzeczy wiedział o jej wadzie albo wadę sam spowodował.

W przypadku wady rzeczy, za którą odpowiedzialny jest Sprzedający, i jeśli jednocześnie chodzi o rzecz sprzedawaną za obniżoną cenę albo o rzecz używaną, przysługuje Kupującemu zamiast prawa do wymiany rzeczy prawo do stosownej obniżki ceny.

 

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

lub

Rejestracja