Reklamacje

Niniejsze warunki dotyczą tylko przypadków, kiedy Kupujący jest Konsumentem (według § 419 Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej).

Towar można reklamować w naszym sklepie w Brnie albo wysłać pocztą.

Reklamacja powinna być załatwiona bezzwłocznie, jednak nie póżniej niż do 30 dni, póki nie uzgodnimy dłuższego okresu.

Chcesz zwrócić towar w terminie 14 dni?

Procedura reklamacji

Reklamację można zgłosić tylko w terminie do 24 miesięcy po odbiorze towaru. W razie wystąpienia wady na towarze polecamy reklamację zgłosić bezzwłocznie. Dalsze użytkowanie towaru może doprowadzić do pogłębienia wady i utraty wartości towaru, a więc może być przyczyną do odrzucenia reklamacji.

Formularz reklamacji do ściągnięcia - ściągnij go, wydrukuj i dołącz wraz z kopią dowodu zakupu (fakturą lub paragonem) do reklamowanego towaru.

Reklamowany towar powinien być kompletny (np. nie wystarczy jeden but, powinna być przekazana cała para obuwia), czysty, suchy i higienicznie bez problemu.

Podczas reklamacji trzeba udowodnić zakup towaru od spółki SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. na podstawie dowodu kupna (paragon albo faktura).

W przypadku wysyłania reklamowanego towaru pocztą trzeba napisać bezpośrednio na kopię dowodu przyczynę reklamacji i krótko opisać powstałą wadę.

Adres do wysyłania reklamacji:

"REKLAMACJE"
Snowboard Zezula
Palackého třída 170
612 00 Brno

Szczegółowe informacje:

  • reklamace@snowboard-zezula.cz
  • +420 516 777 011

Regulamin reklamacji

Regulamin reklamacji celowo specyfikuje postępowanie klienta i spółki SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. w ramach procedury reklamacji, jeżeli wbrew maksymalnym staraniom spółki SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. o zachowanie wysokiej jakości oferowanego towaru powstaje po stronie klienta uzasadniona przyczyna do zgłoszenia reklamacji.

Niniejszy regulamin reklamacji dotyczy tylko przypadków, kiedy kupujący jest konsumentem (według § 419 Kodeksu Cywilnego).

Zapobieganie powstaniu wady

Podczas wyboru towaru jest konieczne, żeby wybrany typ i rozmiar produktu odpowiadał potrzebom klienta. Klient podczas zakupu produktu powinien uwzględniać cel, wykonanie, skład materiału i sposób konserwacji towaru. Tylko towar odpowiednio dobrany z punktu widzenia funkcji, asortymentu i wymiaru gwarantuje możliwość w pełni z niego korzystać w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Nadmierne albo nieodpowiednie używanie produktu lub stosowanie go niezgodnie z przeznaczeniem może negatywnie wpływać na funkcję i trwałość produktu, i może być przyczyną odrzucenia reklamacji.

Poprawna i regularna konserwacja wyrobu jest ważna, aby utrzymać towar w dobrym stanie i pełnej funkcjonalności. Jesteśmy przygotowani do udzielenia zaleceń dotyczących poprawnej konserwacji sprzętu snowboardowego.

Ogólne warunki reklamacji

Prawa Kupującego wynikające z odpowiedzialności za niezgodę z umową kupna oraz z odpowiedzialności za wady towaru (w dalszej treści tylko „reklamacja“) powinny być wykonywane w zgodzie z niniejszym regulaminem reklamacji w obowiązującym brzmieniu, będącym integralną częścią umowy kupna zawartej pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Sprzedający powinien umożliwić Kupującemu zapoznanie się z treścią regulaminu reklamacji w odpowiedni sposób (np. zamieszczenie w sklepie, opublikowanie na stronach www).

W razie stwierdzenie niezgody towaru z umową kupna podczas odbioru albo w razie wystąpienia wady towaru powinien Kupujący oznajmić reklamację Sprzedającemu. Za niezgodę z umową kupna albo za wadę towaru nie są uważane poniższe sytuacje, w których nie można reklamacji zgłosić:

  • do zmiany cech towaru doszło w wyniku zużycia albo nieodpowiedniego używania, magazynowania, niepoprawnej ingerencji albo uszkodzenia mechanicznego
  • do zmiany cech towaru doszło w konsekwencji braku koniecznej konserwacji albo w wyniku jej niepoprawnego wykonania
  • reklamacja dotyczy wady, z powodu której ustalono obniżoną cenę
  • towar jest używany i wada odpowiada stopniowi użytkowania albo zużycia, którym towar charakteryzował się już w czasie odbioru przez Kupującego
  • towar jest już kompletnie zużyty w ramach swojej wartości użytkowej.

Zgłoszenie reklamacji

Kupujący powinien zgłosić reklamację w miejscu zakupu towaru. Kupującemu przysługuje jednak prawo do zgłoszenia reklamacji w którymkolwiek punkcie należącym do Sprzedającego, w którym jest zgłoszenie reklamacji możliwe z uwzględnieniem asortymentu sprzedawanego towaru, ewentualnie w siedzibie Sprzedającego. Wyjątek stanowi zgłoszenie reklamacji osobie ustalonej do naprawy w zaświadczeniu dotyczącym obowiązków Sprzedającego w przypadku wadliwego świadczenia.

Kupującemu nie przysługuje prawo do wadliwego świadczenia, jeżeli sam spowodował wadę. Wadą nie jest zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem, a w przypadku rzeczy używanej - zużycie odpowiadające zakresowi jej dotychczasowego użytkowania.

Sprzedający powinien zabezpieczyć obecność pracownika upoważnionego do załatwiania reklamacji w sklepie w godzinach otwarcia.

Kupujący powinien udowodnić, że jego prawo do załatwienia reklamacji jest uzasadnione, tzn. udokumentować miejsce i czas zakupu i cenę zakupionego towaru. Wyżej wymienione dane powinien Kupujący udowodnić na podstawie dowodu kupna, zaświadczenia Sprzedającego dotyczącego obowiązków w przypadku wadliwego świadczenia, ewentualnie w inny wiarygodny sposób.

Okres egzekwowania prawa wynikającego z wady

Kupujący uprawniony jest egzekwować prawo związane z wystąpieniem wady na towarze konsumpcyjnym w okresie dwudziestuczterech miesięcy po odbiorze. Kupując rzecz używaną, kupujący ma prawo do skorzystania z prawa do wady w ciągu jednego roku od otrzymania towaru.

Prawo do reklamacji wygasa, o ile nie zostało wykonane w okresie egzekwowania prawa wynikającego z wadliwego świadczenia.

Czas od momentu zgłoszenia reklamacji do momentu, kiedy Kupujący powinien odebrać towar po zakończeniu naprawy, nie jest wliczony do okresu egzekwowania prawa wynikającego z wadliwego świadczenia.

Okresu realizacji uprawnień z wadliwego wykonania nie można mylić z okresem trwałości towaru, tj. okresem, przez który towar może trwać przy prawidłowym użytkowaniu i konserwacji, z uwzględnieniem swoich właściwości, przeznaczenia i intensywności użytkowania.

Sprzedawca lub inna osoba może udzielić kupującemu gwarancji jakości także poza prawnymi uprawnieniami z tytułu wadliwego wykonania zobowiązania.

Załatwienie reklamacji

Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie zgłoszenia reklamacji, w którym wskazuje datę zgłoszenia reklamacji przez Kupującego, jaka jest jej treść, jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda Kupujący oraz dane kontaktowe Kupującego w celu udzielenia informacji o załatwieniu reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.

Reklamacje, w tym usunięcie wad, muszą być załatwione w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący ustalą dłuższy termin.

Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kupujący może odstąpić od umowy lub żądać stosownego rabatu.

Sprzedający uprawniony jest do podjęcia decyzji w sprawie reklamacji samodzielnie, nie powinien na wniosek Kupującego załatwiać ocenę skuszności uzasadnienia reklamacji przez osobę trzecią. Sprzedający jest dalej uprawniony do samodzielnego podjęcia decyzji w sprawie sposobu wykonania naprawy. Kupujący nie jest uprawniony bez zgody Sprzedającego do przekazania towaru do naprawy osobie trzeciej. W takim razie wygasa prawo Kupującego do bezpłatnego przeprowadzenia naprawy.

Sprzedawca jest uprawniony do samodzielnego rozstrzygania o reklamacji i nie jest zobowiązany do spełnienia żądania Kupującego o dokonanie oceny zasadności reklamacji przez osobę trzecią. Sprzedawca ma również prawo do decydowania o sposobie naprawy. Kupujący nie może oddać towaru do naprawy osobie trzeciej bez zgody Sprzedawcy. W takim przypadku kupujący traci prawo do bezpłatnej naprawy.

Kupujący powinien odebrać towar w terminie podanym w zaświadczeniu załatwienia reklamacji. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru do sześciu miesięcy po określonej dacie i został przynajmniej raz wezwany do odbioru towaru, przysługuje Sprzedającemu prawo do likwidacji towaru.

Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.

 

Prawa Kupującego

Prawa kupującego są określone w Regulaminie SNOWBOARD ZEZULA s.r.o.

 

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

lub

Rejestracja

Język