Warunki sprzedaży firmy SNOWBOARD ZEZULA s.r.o.

Warunki sprzedaży firmy SNOWBOARD ZEZULA s.r.o ważne od 6 stycznia 2023 r.

Niniejsze warunki handlowe dotyczą zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez spółkę SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., dostępnym pod adresem internetowym: https://www.snowboard-zezula.pl (dalej występuje pod nazwą „strona internetowa“).

Niniejsze warunki handlowe szczegółowo określają i specyfikują prawa i obowiązki sprzedawcy, którym jest spółka SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., z siedzibą Palackého třída 170, 612 00 Brno, NIP: CZ26947439, zapisana w rejestrze handlowym, dział C, syg. 47606, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie (dalej występuje jako „sprzedawca“) oraz kupującego (dalej występuje jako „kupujący“), będącego klientem powyżej wymienionego sklepu internetowego.

Ze względu na obowiązującą regulację prawną istnieje różnica pomiędzy kupującym będącym konsumentem i kupującym nie będącym konsumentem. Kupującym będącym konsumentem jest w myśl § 419 ustawy nr 89/2012 Dz. – Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej (dalej występuje jako „Kodeks Cywilny“) każda osoba, zawierająca poza swoją działalnością gospodarczą albo poza wykonywaniem wolnego zawodu, umowę z przedsiębiorcą albo będąca z nim w innych stosunkach (dalej występuje jako „konsument“). Postanowienia uzgodnione w niniejszych warunkach handlowych dla kupującego dotyczą również kupującego będącego konsumentem, o ile wyraźnie nie ustalono inaczej. Postanowienia uzgodnione w niniejszych warunkach handlowych dla konsumenta dotyczą tylko kupującego będącego konsumentem, o ile wyraźnie nie ustalono inaczej.

W celu wykluczenia wątpliwości ustalono, że prawa zastrzeżone w niniejszych warunkach handlowych tylko dla konsumenta, mianowicie prawa wynikające z wadliwego świadczenia według art. 6 niniejszych warunków handlowych oraz prawo konsumenta do odstąpienia od umowy według art. 7 niniejszych warunków handlowych nie dotyczą osób niezawierających umowy kupna w pozycji konsumenta.

Umowa kupna oraz inne stosunki pomiędzy sprzedawcą i kupującym uregulowane są przez porządek prawny Republiki Czeskiej.

Niniejsze warunki handlowe stanowią nieoddzielną część umowy kupna.

1. Ceny

Ceny prezentowane stronie internetowej dla poszczególnych produktów podane są jako ceny brutto, włącznie z podatkiem VAT oraz wszystkimi innymi podatkami. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane na stronie internetowej.

Ceny towarów nie są dostosowywane do osoby kupującego w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Nie ma to wpływu na korzyści przewidziane dla członków Klubu ZEZULA oraz inne akcje marketingowe sprzedawcy.

2. Strona internetowa

Prezentacja towaru zamieszczona na stronie internetowej ma charakter informacyjny, sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy dotyczącej sprzedaży danego towaru. Choć towar widoczny jest na stronie internetowej, to sprzedawca może odmówić jego sprzedaży, kiedy towar już nie jest dostępny lub kiedy sprzedawca nie jest w stanie dotrzymać obowiązków wypływających z umowy dotyczącej sprzedaży/kupna. Postanowienie § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej w tym wypadku się nie stosuje.

3. Zawarcie umowy kupna

W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia zamieszczony na stronie internetowej (dalej jako „zamówienie“). Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupującemu przysługuje możliwość kontroli i zmiany danych, podanych przez niego w zamówieniu.

Wysłanie zamówienia jest propozycją kupującego do zawarcia umowy kupna. Sprzedawca bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi kupującemu otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany przez kupującego w formularzu zamówienia. Umowa kupna pomiędzy sprzedawcą i kupującym zostaje zawarta w momencie wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji).

Zawarciem umowy kupna kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi i zgadza się z nimi. Przed wysłaniem zamówienia zwrócono  w adekwatny sposób uwagę kupującego na warunki handlowe i miał on  możliwość zapoznania się z nimi. Kupujący ma możliwość zapisać i wydrukować warunki handlowe.

Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji (np. e-mail, telefon) podczas zawierania umowy kupna. Koszty kupującego wynikające z wykorzystania środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia albo jego części przed zawarciem umowy kupna, albo od niej odstąpić z następujących powodów: towar nie jest już produkowany/dostarczany lub dostawca znacząco zmienił cenę towaru, albo doszło do błędu w systemie. Jeżeli kupujący już zapłacił w całości lub częściowo za zamówienie, zapłacona kwota zostanie zwrócona na jego konto bankowe albo wysłana na jego adres. Nie dochodzi do zawarcia umowy o kupnie.

Sprzedawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, w zależności od charakteru zamówienia (mianowicie większa ilość towaru, wyższa cena kupna, wyższe koszty dostawy towaru, itp.), zwrócić się przed przyjęciem zamówienia do kupującego z prośbą o dodatkowe potwierdzenie zamówienia. W razie niepotwierdzenia zamówienia przez kupującego, sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia, przy czym taki krok nie jest uważany za zachowanie nieuczciwe w myśl § 1729 ust. 1 Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej.

Umowa zawierana jest na czas określony do terminu wypełnienia uzgodnionych zobowiązań.

4. Warunki płatności

Płatność przy odbiorze zostaje zrealizowana w momencie przejęcia towaru od kuriera. W razie płatności bezgotówkowej za pośrednictwem systemu płatniczego i płatności kartą płatniczą należna kwota zostaje zapłacona bezzwłocznie po wysłaniu zamówienia, przy czym sprzedawca nie jest zobowiązany do wysłania towaru przed otrzymaniem płatności.

Postanowienie § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej nie ma w tym wypadku zastosowania.

5. Dostawa i odbiór towaru

Strony internetowa zawiera informacje o sposobach i czasie dostawy towarów oraz o kosztach związanych z opakowaniem, transportem i dostawą towarów (łącznie z opłatami pocztowymi oraz innymi wydatkami). Informacje dotyczące kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane na stronie internetowej dotyczące dostawy na terenie Republiki Czeskiej obowiązują tylko w przypadku dostawy na terenie Republiki Czeskiej. Strona internetowa zawiera także informacje dotyczące kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru do innych krajów.

Jeżeli na życzenie kupującego w umowie o kupnie wybrany zostanie niestandardowy sposób dostawy, to ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty takiej dostawy ponosi kupujący. Jeżeli umowa o kupnie zobowiązuje sprzedawcę by dostawił towar pod adres podany w zamówieniu, to kupujący zobowiązany jest w tym miejscu go odebrać. Jeżeli nie jest w stanie tak uczynić, a towar trzeba dostarczyć ponownie lub innym sposobem to kupujący ponosi koszty powtórnej dostawy lub dostawy alternatywnej.

Podczas odbioru towaru od przewoźnika kupujący powinien sprawdzić opakowanie i zgłosić bez zwłocznie ewentualne uszkodzenia dostawcy. W razie stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nielegalną manipulację z przesyłką kupujący może odmówić odbioru przesyłki od kuriera.

6. Prawa wynikające z wadliwego świadczenia

Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, nie stosuje się postanowień art. 6 poniższych warunków do praw wynikających z wadliwego wykonania umowy. 

Prawa i obowiązki stron umowy w stosunku do praw wynikających z wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174b Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej i ustawa nr 634/1992 Dz., o ochronie konsumenta, w brzmieniu późniejszych przepisów).

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta, że rzecz jest wolna od wad w chwili odbioru. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec konsumenta, że rzecz:

a) odpowiada uzgodnionemu opisowi, typowi i ilości, jak również jakości, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i innym uzgodnionym cechom,

b) nadaje się do celu, do którego konsument go potrzebuje i na który sprzedawca wyraził zgodę, oraz

c) jest dostarczana z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcjami użytkowania, w tym z instrukcjami montażu lub instalacji.


Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec konsumenta, że oprócz uzgodnionych właściwości:

a) rzecz nadaje się do celu, do którego rzecz jest zwykle używana, w tym z uwzględnieniem praw osób trzecich, przepisów prawa, norm technicznych lub kodeksów postępowania w danej branży, jeżeli nie istnieją normy techniczne,

b) rzecz odpowiada pod względem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, zwykłym cechom rzeczy tego samego rodzaju, których konsument może racjonalnie oczekiwać, nawet biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia sprzedawcy lub innej osoby w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności przez reklamę lub oznaczenie, chyba że sprzedawca udowodni, że o nich nie wiedział lub że zostały zmienione w momencie zawarcia umowy sprzedaży w sposób co najmniej porównywalny do tego, w jaki zostały wykonane, albo że nie mogły mieć wpływu na decyzję o zakupie,

c) rzecz jest dostarczana z akcesoriami, w tym z opakowaniem, instrukcją montażu i innymi instrukcjami użytkowania, których konsument może racjonalnie oczekiwać, oraz

d) rzecz odpowiada pod względem jakości lub wykonania próbce lub wzorowi udostępnionemu przez sprzedawcę konsumentowi przed zawarciem umowy sprzedaży.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca wyraźnie ostrzegł konsumenta przed zawarciem umowy sprzedaży, że określona cecha rzeczy jest inna, a konsument wyraźnie zgodził się na to przy zawieraniu umowy sprzedaży.

Sprzedawca odpowiada również wobec konsumenta za wszelkie wady spowodowane nieprawidłowym montażem lub instalacją, która została przeprowadzona przez sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność zgodnie z umową kupna. Dotyczy to również sytuacji, gdy montaż lub instalacja zostały wykonane przez konsumenta, a wada wynika z braków w instrukcji dostarczonej przez sprzedawcę.

Jeżeli wada ujawni się w ciągu jednego roku od otrzymania, uważa się, że rzecz była wadliwa w momencie otrzymania, chyba że charakter rzeczy lub wady to wyklucza. Ten termin nie biegnie w okresie, w którym konsument nie może korzystać z towaru, jeśli prawnie zareklamował wadę.

Konsument może reklamować wadę, która ujawni się w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru. Jeżeli konsument prawowicie wskazał sprzedawcy wadę, termin do wskazania wady nie biegnie przez okres, w którym konsument nie może korzystać z rzeczy.

Przy zakupie rzeczy używanej konsument ma prawo do skorzystania z prawa do wady w ciągu roku od otrzymania towaru.

Jeśli rzecz ma wadę, konsument może żądać jej usunięcie. Według swojego wyboru może żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wady lub naprawy rzeczy, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest niemożliwy lub nieproporcjonalnie kosztowny w porównaniu z innym sposobem; ocenia się to w szczególności biorąc pod uwagę znaczenie wady, wartość, jaką miałaby rzecz bez wady oraz to, czy wada może być usunięta w inny sposób bez istotnych trudności dla konsumenta. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub niewspółmiernie kosztowne, mając na uwadze w szczególności znaczenie wady oraz wartość, jaką miałby towar bez wady.

Sprzedawca powinien usunąć wadę w rozsądnym czasie po jej wskazaniu, tak aby nie powodowała ona istotnych niedogodności dla konsumenta, biorąc pod uwagę charakter rzeczy i cel, w jakim konsument zakupił rzecz. Sprzedawca przejmie towar na własny koszt w celu usunięcia wady. Jeżeli wymaga to demontażu rzeczy, której montaż nastąpił zgodnie z charakterem i przeznaczeniem rzeczy przed ujawnieniem się wady, sprzedawca zdemontuje rzecz wadliwą i zamontuje rzecz naprawioną lub nową albo poniesie koszty z tym związane.

Konsument może żądać stosownego rabatu lub odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli:

a) sprzedawca odmówił lub nie usunął wady;

b) wada objawia się wielokrotnie,

c) wada stanowi istotne naruszenie umowy sprzedaży, lub

d) z oświadczenia sprzedawcy lub z okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta w rozsądnym czasie lub bez istotnych niedogodności dla konsumenta.

Jeżeli wada jest nieistotna, konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży; uważa się, że wada nie jest nieistotna. Jeżeli konsument odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedawca zwróci konsumentowi cenę zakupu bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu rzeczy lub po tym, jak konsument udowodni mu, że wysłał rzecz.

Winę za wadę może ponosić sprzedawca, od którego przedmiot został zakupiony. Jeżeli jednak do wykonania naprawy została wyznaczona inna osoba, w miejscu prowadzenia działalności przez sprzedawcę lub w miejscu położonym bliżej konsumenta, konsument ma prawo do zarzutu wobec osoby wyznaczonej do wykonania naprawy.

Poza przypadkami, w których do wykonania naprawy została wyznaczona inna osoba, Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym oddziale, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe ze względu na asortyment sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, a nawet w swojej siedzibie. Sprzedawca jest zobowiązany wydać konsumentowi pisemne potwierdzenie złożenia reklamacji, w którym podaje datę złożenia reklamacji przez konsumenta, jej treść, sposób załatwienia reklamacji, którego żąda konsument oraz dane kontaktowe konsumenta w celu udzielenia informacji o sposobie załatwienia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.

Załatwienie reklamacji, w tym usunięcie wady, i poinformowanie o tym konsumenta musi nastąpić w terminie trzydziestu (30) dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i konsument ustalą dłuższy termin. Po upływie terminu zgodnie z poprzednim zdaniem konsument może odstąpić od umowy kupna lub zażądać stosownego rabatu.

Sprzedawca zobowiązany jest wydać konsumentowi potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania, lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.

Kto ma prawo od wadliwego wykonania umowy, ma również prawo do zwrotu kosztów zasadnie poniesionych przy wykonywaniu tego prawa. Jeżeli jednak kupujący nie skorzysta z prawa do rekompensaty w ciągu miesiąca po upływie terminu, w którym należy wskazać wadę, sąd nie przyzna mu tego prawa, jeżeli sprzedawca twierdzi, że prawo do rekompensaty nie zostało wykonane w terminie.

Sprzedawca lub inna osoba może również udzielić konsumentowi gwarancji jakości obok jego uprawnień wynikających z wadliwego świadczenia.

 

 

Kolejne prawa i obowiązki dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady są uregulowane w regulaminie reklamacji sprzedawcy, który jest nieoddzielną częścią tych oto  warunków handlowych i opublikowany jest na stronie: https://www.snowboard-zezula.pl/gwarancje-reklamacje

Jeżeli kupujący ma prawo do wymiany albo zwrotu towaru, to czyni tak według instrukcji na stronie: https://www.snowboard-zezula.pl/zwrot-wymiana

7. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej nie ma możliwości odstąpienia od umowy dostawy:

a) towary wykonane zgodnie z wymaganiami konsumenta lub dostosowane do jego osobistych potrzeb,

b) towary nietrwałe lub krótkotrwałe oraz towary, które ze względu na swój charakter zostały po dostawie nieodwracalnie wymieszane z innymi towarami,

c) towary w zapieczętowanym opakowaniu, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu po naruszeniu przez konsumenta.

O ile nie istnieją przypadki, w których nie można odstąpić od umowy kupna (w szczególności § 1837 Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej), konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym konsument lub osoba trzecia wyznaczona przez konsumenta, inna niż przewoźnik, odbierze towar, lub:

a) ostatnia sztuka towaru, jeżeli konsument zamawia w jednym zamówieniu kilka sztuk towarów, które są dostarczane oddzielnie,

b) ostatnia pozycja lub część dostawy towarów składającej się z kilku pozycji lub części, lub

c) pierwszej dostawy towarów, jeżeli umowa przewiduje regularne dostawy towarów przez uzgodniony okres czasu

Odstąpienie od umowy kupna musi być wysłane do sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim zdaniu.

Konsument może odstąpić od umowy poprzez jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie złożone sprzedawcy. Aby odstąpić od umowy sprzedaży, konsument może skorzystać z wzoru formularza dostarczonego przez sprzedawcę. Konsument może wysłać odstąpienie od umowy kupna, między innymi, na adres firmowy sprzedającego lub na adres elektronicznej poczty sprzedającego wskazany na stronie internetowej.

Jeżeli konsument odstępuje od umowy, powinien bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, odesłać lub przekazać sprzedawcy towar, który otrzymał od sprzedawcy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostaje zachowany, jeżeli konsument wyśle towar przed jego upływem.

Jeżeli konsument odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci mu bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, wszystkie otrzymane od niego z tytułu umowy środki pieniężne, w tym koszty dostawy, w taki sam sposób. Sprzedawca zwraca konsumentowi pieniądze w inny sposób tylko wtedy, gdy konsument na to się zgodził i nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca zwraca konsumentowi koszty dostarczenia rzeczy w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia.

Jeżeli konsument odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi otrzymanych środków przed otrzymaniem przez niego towaru lub przed udowodnieniem przez konsumenta, że odesłał towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Odstępując od umowy konsument ponosi koszty wysyłki towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może być dostarczony tradycyjną drogą pocztową.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy kupna nie można utożsamiać z możliwością bezpłatnego wypożyczenia towaru. Jeżeli konsument korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, to musi zwrócić sprzedawcy wszystko, co na jej podstawie otrzymał. Konsument ponosi koszty obniżenia wartości towaru przez jego zużycie w rozumieniu § 1833 Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej, tj. za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do zapoznania się konsumenta z charakterem, cechami i funkcjonalnością towaru.

Jeżeli konsument nie ma możliwości oddania wszystkiego, co otrzymał na podstawie umowy sprzedaży (np. towar został w międzyczasie zniszczony lub zużyty), musi przekazać sprzedawcy rekompensatę pieniężną w zamian za to, czego już nie może oddać. Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia swojego roszczenia do tego odszkodowania ze zwróconą ceną zakupu. W takim przypadku sprzedawca zwraca konsumentowi jedynie obniżoną cenę zakupu.

8. Pozostałe postanowienia

Prezentów, które kupujący darmowo otrzymał od sprzedawcy, nie dotyczą żadne prawa konsumenta.  Przekazanie takich prezentów uważane jest za darowiznę według § 2055 i nast. Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy powinien zwrócić sprzedawcy wszystkie prezenty, jakie otrzymał w wyniku tej umowy. To samo dotyczy wymiany towaru. Prezenty muszą być zwrócone w nienaruszonym stanie. Jeżeli ich wartość została obniżona, to kupujący płaci sprzedającemu jej rekompensatę.

Prawo własności do towaru przechodzi na kupującego po zapłacie całej ceny kupna towaru, o ile jest mu towar przekazany przed zapłatą całej ceny kupna. Kupujący nabywa prawo do posiadania towaru w momencie zapłacenia jego pełnej ceny sprzedającemu, nawet jeśli otrzymał go uprzednio.

9. Zasady ochrony danych osobowych

I. Podstawowe postanowienia

1. Zarządcą danych osobowych wg. artykułu 4 punktu 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej tylko jako: "RODO") jest spółka SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., NIP: CZ26947439, z siedzibą Palackého třída 3078/170, 612 00 Brno, Republika Czeska (dalej tylko jako "Zarządca").

Dane kontaktowe Zarządcy:

Adres: SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., Palackého třída 3078/170, 612 00 Brno, Česká Republika
Email: info@snowboard-zezula.cz
Telefon: +420 516 777 011

2. Pod pojęciem danych osobowych rozumie się jakiekolwiek informacje o identyfikowanej lub możliwej do identyfikacji osobie; możliwą do identyfikacji osobą jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio identyfikować posługując się konkretnym identyfikatorem, naprzykład imieniem, numerem identyfikacyjnym, lokacją, sieciowym identyfikatorem lub jednym lub kilkoma wyróżniającymi się elementami fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby.

3. Zarządca nie mianował pełnomocnika do ochrony danych osobowych

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Zarządca przetwarza dane osobowe, które mu udostępniłeś/aś, lub dane osobowe, które zyskał na podstawie Twego zamówienia.
 2. Zarządca przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe potrzebne mu do spełnienia umowy kupna, włącznie z elektronicznymi plikami "cookie".
 3. Jeżeli zgłosiłeś/aś się do odbioru newsletterów, to Zarządca przetwarza twój adres e-mailowy i dzień i czas, w którym tak uczyniłeś.

III. Podstawa prawna i powód przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych to

 • pełnienie umowy między tobą i Zarządcą według art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • uzasadniony interes Zarządcy oferować bezpośredni marketing (chodzi o wysyłanie wiadomości biznesowych i newsletterów) według art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • uzasadniony interes Zarządcy komunikować z potencjonalnym klientem/odwiedzającym strony internetowej po wypełnieniu formularza kontaktowego,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu bezpośredniego marketingu (zwłaszcza wysyłanie wiadomości biznesowych i newsletterów) według art. 6 ust. 1 lit. a) RODO v połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr. 480/2004 zbioru ustaw, o niektórych usługach spółki informacyjnej w przypadku, że nie doszło do zamówienia towaru lub usługi.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest
 • wykonanie Twego zamówienia i spełnienie praw i obowiązków wypływających z umowy między Tobą i Zarządcą; podczas zamówienia wymagane są dane osobowe, które potrzebne są do wykonania zamówienia (imię i adres, kontakt), udostępnienie danych osobowych jest konieczne do podpisania i wykonania umowy, bez udostępnienia danych osobowych nie jest możliwe podpisać umowę ani pełnić ją ze strony Zarządcy.
 • zasyłanie wiadomości biznesowych i inne czynności marketingowe,
 • statystyczne i analityczne przetwarzanie danych odwiedzalności.
3. Na stronie zarządcy przebiega automatyczne indywidualne decydowanie w zgodzie z art. 22 RODO. Z takim przetwarzaniem wyraziłeś/aś zgodę.

IV. Czas przechowywania danych osobowych

1. Zarządca przechowuje dane osobowe

 • na czas potrzebny by wykonać prawa i obowiązki wynikające z umowy między Tobą i Zarządcą i domagać się roszczeń wynikających z umowy (na czas 10 lat od ukończenia umowy),
 • na czas do odwołania zgody z przetwarzaniem danych osobowych na cele marketingowe, najdłużej 10 lat, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.

2. Po upływie czasu przechowywania danych osobowych Zarządca usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcy danych osobowych to osoby

 • biorące udział w dostawie towaru / usług / płatności na podstawie umowy,
 • zapewniające prowadzenie sklep internetowego i innych usług powiązanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • zapewniające usługi marketingowe.

2. Zarządca ma w zamiarze przekazać dane osobowe do państw poza UE lub organizacjom międzynarodowym. Odbiorcy danych osobowych w krajach trzecich są dostawcami usług mailingowych / usług cloudowych.

3. Oprócz wyżej podanych danych osobowych zgoda kupującego dotyczy także danych powstających podczas odwiedzania stron internetowych generowanych przez narzędzie analityczne Google Analytics z poszerzeniem kodu o zachowywanie danych remarketingowych. Dane remarketingowe przechowujemy na czas 365 dni. Do remarketingu stosujemy, orpócz sieci GDN, także usługi Adroll. Przy pomocy tych oto online narzędzi nie zbieramy Twych danych osobowych, takich jak imię, adres, e-mail, ani telefon. Zapis dla celowych reklam remarketingowych możesz usunąć przez usunięcie plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby wyłączyć Adroll odwiedź stronę internetową: www.networkadvertising.org/choices/.

Więcej o cookies

VI. Twoje prawa

1. Na podstawie warunków danych w RODO masz

 • prawo do dostępu do swych danych osobowych według art. 15 RODO
 • prawo do korekty danych osobowych według art. 16 RODO, ewentualnie do ograniczenia przetwarzania według art. 18 RODO.
 • prawo do usunięcia danych osobowych według art. 17 RODO.
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu według art. 21 RODO i
 • prawo do przenośności danych osobowych według art. 20 RODO.
 • prawo odwołać zgodę do przetwarzania pisemnie lub elektronicznie na adres lub adres emailowy zarządcy udostępniony w art. III warunków.

2. Dalej masz także prawo wznieść skargę do Urzędu ochrony danych osobowych jeżeli przypuszczasz, że doszło do naruszenia twego prawa do ochrony danych osobowych.

VII. Warunki zabezpieczenia danych osobowych

 1. Zarządca deklaruje, że podjął wszystkie techniczne i organizacyjne opatrzenia by zabezpieczyć dane osobowe.
 2. Zarządca podjął opatrzenia techniczne by zabezpieczyć elektroniczne przechowywalnie danych osobowych i przechowywalnie danych osobowych na papierze, zwłaszcza zabezpieczenie dokumentów fizycznych, techniczne zabezpieczenie przechowywalni danych, szyfrowanie, antywirusowa ochrona, kopie zapasowe itd.
 3. Zarządca deklaruje, że dostęp do danych osobowych mają tylko przez niego wyznaczone osobowy.

VIII. Ustanowienia końcowe

 1. Przez odesłanie zamówienia pomocą internetowego formularza potwierdzasz, że zaznajomiłeś/aś się z warunkami ochrony danych osobowych i że w całości ich przyjmujesz.
 2. Z tymi oto warunkami zgadzasz się przez kliknięcie zgody w formularzu internetowym. Kliknięciem potwierdzasz, że zaznajomiłeś/aś się z warunkami ochrony danych osobowych i że w całości ich przyjmujesz.
 3. Zarządca jest upoważniony do zmiany warunków. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych opublikuje na swych stronach internetowych i wyśle Ci nową wersję warunków na adres emailowy, który mu udostępniłeś.

10. Zasady stosowania zniżek

 • zniżki mogą być stosowane tylko w razie nieprzecenionych towarów, w wypożyczalni i w serwisie.
 • zniżki nie dotyczą zestawów, przecenionych towarów, towarów z wyprzedaży, produktów w specjalnej ofercie lub kuponów podarunkowych
 • rabaty się nie zliczają i nie mogą być zastosowane na wcześniejsze zakupy
 • pierwsze zakupy z Kartą Stałego Klienta z doładowaną zniżką 30% lub więcej, uzyskaną w inny sposób niż podczas zakupów w sklepie Snowboard Zezula w Brnie lub sklepie internetowym www.snowboard-zezula.cz (lub www.snowboard-zezula.pl), czyli uzyskaną podczas wydarzeń promocyjnych (np. wystawy Sportlife, seria Just Ride, itd.) są ograniczone do zakupu o ostatecznej wartości do 15.000 CZK (po wliczeniu aktualnej zniżki na Karcie Stałego Klienta) 
 • zmiany w systemie zniżek są zastrzeżone

11. Program lojalnościowy ZEZULA Club

ZEZULA CLUB (inaczej „program lojalnościowy“ lub tylko „program“) to program lojalnościowy stworzony dla klientów spółki SNOWBOARD ZEZILA s.r.o. z siedzibą: Palackého třída 170, 612 00 Brno, NIP: CZ26947439, zarejestrowanej w rejestrze działalności gospodarczej, oddział C, wsuwka 47606, przy Sądzie rejonowym w Brnie. Celem programu jest oferowanie wygód klientom regularnie kupującym w sklepie SNOWBOARD ZEZULA. Klient może dobrowolnie zostać członkiem klubu poprzez rejestrację w programie lojalnościowym.

1. BYCIE CZŁONKIEM

1.I. Program lojalnościowy umożliwia klientom sklepu SNOWBOARD ZEZULA korzystać ze zniżek i kuponów na zakupy. Klient zyskuje dostęp do zniżek i kuponów przez regularne zakupwy i zbieranie punktów.

1.II Członkiem ZEZULA CLUBU może zostać każda osob fizyczna starcza 13 lat, która posiada podstawową zdolność prawną i któr zarejestruje się w programie lojalnościowym.

1.III Przez rejestrację w programie lojalnościowym ZEZULA CLUB klient wyraża zgodę z regulaminem programu ZEZULA CLUB i z przetwarzaniem danych osobowych. SNOWBOARD ZEZULA zobowiązuje się do korzystania z danych osobowych wyłącznie w celu realizacji programu ZEZULA CLUB i nie przekazywania ich stronom trzecim.

1.IV Podczas rejestracji klient powinien udostępnić prawdziwe dane.

1.V Zbieranie punktów i korzystanie zniżek dotyczy sklepu w Brnie i sklepu internetowego SNOWBOARD ZEZULA.

2. ZBIERANIE PUNKTÓW

2.I Członkowie programu lojalnościowego ZEZULA CLUB zdobywają punkty podczas każdych zakupów. Kiedy zdobędą pewną ilość puntków, to otrzymują zniżkę. Im więcej punktów klient posiada, tym wyraźniejsze zniżki otrzymuje i może korzystać z lepszych wygód.

2.II Podczas każdych zakupów w sklepie SNOWBOARD ZEZULA klient zdobywa punkty, których ilość odpowiada końcowej kwocie za zakupy (0,15 zł = 1 punkt). Im więcej punktówy, tym większa zniżka. Maksymalna możliwa zniżka to 20 %.

2.III Doliczanie punktów na koncie klienta przebiegnie maksymalnie do 24 godzin od ostatnich zakupów.

2.IV Aktualną ilość punktów można sprawdzić po zalogowaniu się na konto klienta na stronach internetowych SNOWBOARD ZEZULA.

2.V Zdobyte punkty są ważne przez 3 lata (1 095 dni kalendarzowych) od ich zdobycia. Zatem robiąc zakupy możesz skorzystać ze zniżki, która odpowiada ilości punktów zdobytych za ostatnie 3 lata (maksymalna zniżka to 20 %, zobacz tabelkę). Punkty, które zdobyłeś przed 3 laty zostaną odliczone z twojego konta.

2.VI W ramach jednego konta ZEZULA CLUB zakupy może robić więcej niż jedna osoba.

2.VII Całkowita wartość zamówienia, która odpowiada ilości zdobytych punktów, zawiera całkowitą cenę towaru z VAT i cenę za dostawę. 

2.VIII Punkty zdobyte za towar, który zwrócono do 14 dni, zostaną odliczone z twojego konta. W wypadku reklamacji punkty nie zostaną odliczone.

3. KORZYSTANIE ZE ZNIŻEK

3.I Zniżkę można wykorzystać tylko do kupowania towaru, który nie obejmuje już inna zniżka, do korzystania z naszej wypożyczalni i serwisu.

3.II Zniżkę nie można wykorzystać podczas kupowania kompletu, kuponów podarunkowych, towaru w zniżce, wyprzedaży lub ofercie specjalnej.

3.III Zniżki nie sumują się i nie można korzystać z nich z mocą wsteczną.

3.IV Zniżki nie można wykorzystać podczas kupowania plecaków lawinowych i sprzętu lawinowego marki Ortovox.

3.V Zastrzegamy sobie prawo do robienia zmian w systemie zniżek.

4. KONIEC CZŁONKOSTWA

Twoje członkostwo w programie ZEZULA CLUB może zostać ukończone z następujących powodów:

4.I Sam zdecydowałeś się przestać być członkiem.

4.II Nie dotrzymałeś regulaminu ZEZULA CLUB.

4.III Nie życzysz sobie, by przetwarzaliśmy twoje dane osobowe.

4.IV W przeciągu ostatnich trzech lat nie zrobiłeś żadnych zakupów w sklepie SNOWBOARD ZEZULA.

4.V Nie będąc członkiem ZEZULA CLUBU nie masz możliwości korzystania z dotychczas nie wykorzystanych zniżek i nie otrzymujesz informacji o nadchodzących imprezach i nowościach.

4.VI Po skończeniu członkostwa już nie można reaktywować twojego konta ani znowu odzyskać punkty, które na nim zebrałeś.

5. ZMIANA REGULAMINU

5.I SNOWBOARD ZEZULA zastrzega sobie prawo do zmieniania regulaminu lub do anulowania programu lojalnościowego ZEZULA CLUB. Członkowie ZEZULA CLUB zostaną o tych zmianach poinformowani z wyprzedeniem jednego miesiąca.

5.II Ten oto regulamin wchodzi w życie dnia 12 sierpnia 2019.

6. ZNIŻKA NA LEGITYMACJĘ ISIC I ZEZULA CLUB

6.I Jeżeli posiadasz legitymację ISIC, ITIC, Alive (IYTC), to masz możliwość skorzystać z 10% zniżki podczas zakupów w naszym sklepie. Kupując w sklepie internetowym musisz wpisać numer legitymacji.

6.II Ze zniżki na ISIC nie można skorzystać podczas kupowania towaru, który objęty jest inną zniżką.

6.III Zniżka nie sumuje się z innymi zniżkami, ani ze zniżkami uzyskanymi w ramach programu lojalnościowego.

6.IV Ze zniżki powiązanej z legitymacją ISIC, ITIC lub Alive polecamy korzystać tylko wtedy, jeżeli na twoim koncie ZEZULA CLUB nie masz wystarczające ilości punktów upoważniającej cię do korzystania z ponad 10% zniżki.

12. Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki handlowe obowiązują w brzmieniu opublikowanym na stronach internetowych sprzedawcy w dniu zawarcia umowy kupna.

Sprzedawca uprawniony jest do zmiany albo uzupełniania treści warunków handlowych. W celu ustalenia treści umowy kupna stosuje się warunków handlowych w takiej postaci, w jakiej były opublikowane w dniu zawarcia umowy.

Umowa może być zawarta w języku czeskim lub innym języku, jeżeli nie będzie to powodem uniemożliwiającym jej zawarcie.

Stosunek sprzedawcy do kupującego nie jest zdefiniowany w żadnym kodeksie zachowania.

Niniejsze warunki sprzedaży dostępne są pod następującym linkiem: https://www.snowboard-zezula.pl/warunki-ogolne. Dokument można wydrukować lub zapisać posługując się narzędziami przeglądarki internetowej.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna należy do kompetencji Czeskiej Inspekcji Handlowej (Česká obchodní inspekce), z siedzibą ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2 (adres internetowy: http://www.coi.cz). Spór można rozwiązać pozasądowo także on-line za pośrednictwem specjalnej ODR platformy (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show).

Jeżeli konsument jako kupujący uważa, że doszło do naruszenia jego praw, uprawniony jest do przedstawienia swojej skargi pod adresem e-mailowym info@snowboard-zezula.pl w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sprawy. Czeska Inspekcja Handlowa jest organem nadzoru państwowego i w zakresie swojej kompetencji również rozwiązuje skargi konsumentów.

Kupujący może złożyć skargę do organu nadzoru lub państwowego organu nadzoru. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd inspekcji handlowej nadzoruje między innymi przestrzeganie Kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów w określonym zakresie.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

lub

Rejestracja

Język