Warunki sprzedaży firmy SNOWBOARD ZEZULA s.r.o.

Niniejsze warunki handlowe obowiązują dla zakupu w sklepie internetowym prowadzonym przez spółkę SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. i dostępnym pod adresem internetowym: https://www.snowboard-zezula.pl (w dalszej treści tylko „interfejs webowy“).

Niniejsze warunki handlowe szczegółowo określają i specyfikują prawa i obowiązki Sprzedającego, którym jest spółka SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., z siedzibą ul. Palackého třída 170, 612 00 Brno, Regon: 26947439, zapisana w rejestrze handlowym, dział C, syg. 47606, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie (w dalszej treści tylko „Sprzedający“) oraz Kupującego (w dalszej treści tylko „Kupujący“), będącego klientem powyżej wymienionego sklepu internetowego.

Ze względu na obowiązującą regulację prawną istnieje różnica pomiędzy kupującym będącym konsumentem i kupującym nie będącym konsumentem. Kupującym będącym konsumentem jest w myśl § 419 ustawy nr 89/2012 Dz. – Kodeks Cywilny (w dalszej treści tylko „Kodeks Cywilny“) każda osoba, zawierająca poza swoją działalnością gospodarczą albo poza wykonywaniem wolnego zawodu, umowę z przedsiębiorcą albo będąca z nim w innych stosunkach (w dalszej treści tylko „Konsument“). Postanowienia uzgodnione w niniejszych warunkach handlowych dla Kupującego dotyczą również Kupującego będącego Konsumentem, o ile wyraźnie nie ustalono inaczej. Postanowienia uzgodnione w niniejszych warunkach handlowych dla Konsumenta dotyczą tylko Kupującego będącego Konsumentem, o ile wyraźnie ustalono inaczej.

W celu eliminacji wątpliwości ustalono, że prawa zastrzeżone w niniejszych warunkach handlowych tylko dla Konsumenta, mianowicie prawa wynikające z wadliwego świadczenia według art. 6 niniejszych warunków handlowych oraz prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy według art. 7 niniejszych warunków handlowych nie dotyczą osób niezawierających umowy kupna w pozycji Konsumenta.

Umowa kupna oraz inne stosunki pomiędzy Sprzedającym i Kupującym uregulowane są przez porządek prawny Republiki Czeskiej.

Niniejsze warunki handlowe stanowią integralną część umowy kupna.

1. Ceny

Ceny prezentowane na interfejsie webowym dla poszczególnego towaru podane są jako ceny brutto, łącznie z podatkiem VAT oraz wszystkimi innymi podatkami. Ceny towaru ważne są w okresie prezentacji na interfejsie webowym.

2. Interfejs webowy

Prezentacja towaru zamieszczona na interfejsie webowym ma charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na dany towar. Cała prezentacja towaru zamieszczona w interfejsie webowym podana jest z zastrzeżeniem wyczerpania zapasu albo utraty zdolności Sprzedającego do świadczenia. Postanowienie § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie znajduje zastosowania.

3. Zawarcie umowy kupna

W celu zamówienia towaru wypełnia Kupujący formularz zamówienia na interfejsie webowym (w dalszej treści tylko „zamówienie“). Przed wysłaniem zamówienia Sprzedającemu przysługuje Kupującemu możliwość kontroli i zmiany danych, podanych przez Kupującego w zamówieniu.

Wysłanie zamówienia jest propozycją zawarcia umowy kupna przez Kupującego. Sprzedający bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podanym przez Kupującego w formularzu zamówienia. Umowa kupna pomiędzy Sprzedającym i Kupującym powstaje niniejszym doręczeniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji).

Zawarciem umowy kupna Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi i wyraża na wymienione warunki zgodę. Przed wysłaniem zamówienia zwrócono uwagę Kupującego w odpowiedni sposób na warunki handlowe a Kupujący miał możliwość zapoznania się z warunkami handlowymi. Kupujący ma możliwość zapisania i wydrukowania warunków handlowych w odpowiednim brzmieniu.

Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy kupna. Koszty Kupującego wynikające z wykorzystania środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) obciążają Kupującego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia albo jego części przed zawarciem umowy kupna w poniższych wypadkach: towar nie jest już produkowany albo dostarczany albo doszło do zasadniczej zmiany ceny dostawcy towaru, albo doszło do błędu w gospodarce magazynowej. Jeżeli Kupujący już uregulował kompletnie albo częściowo cenę kupna, zostanie już uregulowana kwota przekazana z powrotem przelewem na jego rachunek bankowy albo na adres bez zawarcia umowy kupna.

Sprzedający jest uprawniony, ale nie zobowiązany, w zależności od charakteru zamówienia (mianowicie większa ilość towaru, wyższa cena kupna, wyższe koszty dostawy towaru, itp.), zwrócić się przed przyjęciem propozycji do Kupującego z prośbą o dodatkowe potwierdzenie zamówienia. W razie niepotwierdzenia zamówienia przez Kupującego w tym zakresie, przysługuje Sprzedającemu prawo do odstąpienia od następnej procedury zmierzającej do zawarcia umowy kupna, przy czym takie zachowanie nie jest uważane za zachowanie nieuczciwe w myśl § 1729 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

Umowa zawierana jest na czas określony do terminu wypełnienia uzgodnionych zobowiązań.

4. Warunki płatności

W razie płatności gotówką albo płatności za zaliczeniem pocztowym jest cena kupna płatna w momencie odbioru towaru. W razie płatności bezgotówkowej za pośrednictwem systemu płatniczego i płatności bezgotówkowej kartą płatniczą jest cena kupna płatna bezzwłocznie po wysłaniu zamówienia, przy czym Sprzedający nie jest zobowiązany do wysłania towaru przed otrzymaniem płatności.

Postanowienie § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie znajduje zastosowania.

5. Dostawa i odbiór towaru

Interfejs webowy zawiera informacje dotyczące formy dostawy towaru oraz kosztów związanych z pakowaniem, transportem i dostawą towaru (łącznie z opłatami pocztowymi oraz innymi wydatkami). Informacje dotyczące kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane na interfejsie webowym w przypadku doręczania na terenie Republiki Czeskiej obowiązują tylko w przypadku doręczania towaru na terenie Republiki Czeskiej. Interfejs webowy może dalej zawierać informacje dotyczące kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru do innych krajów.

W przypadku uzgodnienia formy transportu na podstawie specjalnego wymagania Kupującego ponosi Kupujący ryzyko oraz ewentualne koszty dodatkowe związane z daną formou transportu. Jeżeli Sprzedający powinien w zgodzie z umową kupna dostarczyć towar na miejsce określone przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący powinien odebrać towar podczas dostawy. Jeżeli z przyczyn po stronie Kupującego trzeba towar dostarczać ponownie albo w sposób odbiegający od ustaleń w zamówieniu, Kupujący powinien zapłacić koszty związane z ponownym doręczaniem towaru, wzgl. koszty związane z innym sposobem doręczania.

Podczas odbioru towaru od przewoźnika Kupujący powinien skontrolować nienaruszenie opakowań towaru a w przypadku jakichkolwiek wad bezzwłocznie informować przewoźnika. W razie stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nielegalną ingerencję w przesyłkę nie jest Kupujący zobowiązany do odbioru przesyłki od przewoźnika.

6. Prawa wynikające z wadliwego świadczenia

Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem, poniżej wymienione postanowienia niniejszych warunków handlowych dotyczące praw wynikających z wadliwego świadczenia nie znajdują zastosowania.

Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw wynikających z wadliwego świadczenia uregulowane są przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa, mianowicie przez postanowienia § 1914 - 1925,

§ 2099 - 2117 i § 2161 - 2174 Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie Konsumenta.

Sprzedający gwarantuje Kupującemu bezusterkowość towaru podczas odbioru. Sprzedający mianowicie gwarantuje Kupującemu, że w czasie odbioru towaru przez Kupującego:

 • towar ma cechy uzgodnione przez strony, a w razie braku uzgodnienia ma cechy opisane przez Sprzedającego lub producenta, albo oczekiwane przez Kupującego ze względu na charakter towaru oraz na podstawie przez nich realizowanej reklamy,
 • towar przeznaczony jest do celu określonego przez Sprzedającego albo do celu, w którym jest towar tego typu zwykle stosowany,
 • jakość albo wykonanie towaru odpowiada uzgodnionej próbce albo wzoru, o ile jakość albo wykonanie zostało ustalone według określonej próbki albo wzoru,
 • towar jest w odpowiedniej ilości, wymiarze albo masie,
 • towar odpowiada wymaganiom przepisów prawa.

Jeżeli wada wystąpi w okresie sześciu miesięcy po odbiorze, można zakładać wadliwość towaru już podczas odbioru.

Kupujący uprawniony jest do wykonania praw związanych z wystąpieniem wady na towarze konsumpcyjnym w okresie dwudziestuczterech miesięcy po odbiorze. Jeżeli na towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji załączonej do towaru albo w reklamie w zgodzie z przepisami prawa podany jest okres przydatności danej rzeczy, w celu określenia okresu gwarancyjnego znajdą zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego dotyczące gwarancji jakości (§ 2113 i nast.). Poprzednie dwie zdania nie znajdują zastosowania w przypadku towaru sprzedawanego za obniżoną cenę z powodu wady, dla której została obniżona cena uzgodniona, z powodu zużycia towaru spowodowanego przez jego zwykłe użytkowanie, w przypadku używanego towaru z powodu wady odpowiadającej stopniowi użytkowania albo zużycia, którą towar miał podczas odbioru przez Kupującego, albo jeżeli wynika to z charakteru towaru.

Prawa wynikające z wadliwego świadczenia powinien Kupujący oznajmić Sprzedającemu pod adresem jego zakładu, wzgl. w jego siedzibie albo miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, zawsze razem z dowodem kupna (paragon albo faktura). Praw wynikających z wadliwego świadczenia może Kupujący dochodzić również w ten sposób, że reklamowany towar razem z opisem wady i dowodem kupna przekaże Sprzedającemu za pośrednictwem poczty pod adresem SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., Palackého třída 170, 612 00 Brno. W razie wydania przez Sprzedającego zaświadczenia według § 2166 Kodeksu Cywilnego Kupujący dochodzi prawa do naprawy od podmiotu ustalonego do wykonania naprawy.

Bieg okresu do załatwienia reklamacji jest zawieszony, jeżeli Sprzedający nie otrzymał wszystkich części towaru (np. w razie reklamacji obuwia powinien Kupujący przekazać Sprzedającemu parę obuwia, tylko jeden but nie wystarcza) albo dokumentów potrzebnych do załatwienia reklamacji. Sprzedający powinien bezzwłocznie wymagać uzupełnienia części towaru albo dokumentów od Kupującyho. Okres ten zawieszony jest do momentu dostarczenia wymaganych rzeczy i dokumentów przez Kupującego.

Sprzedającemu przysługuje prawo do odmówienia przyjęcia reklamowanego towaru, jeżeli jest reklamowany towar i/lub jego części wilgotne, zanieczyszczone albo nie spełniają podstawowych warunków dla higienicznego i bezpiecznego przekazania towaru do reklamacji. Prawo wynikające z wadliwego świadczenia Kupującemu nie przysługuje, jeżeli Kupujący przed odbiorem rzeczy wiedział o wadzie rzeczy, albo Kupujący wadę sam spowodował.

Następne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady mogą być uregulowane w regulaminie reklamacji Sprzedającego, będącym integralną częścią niniejszych warunków handlowych, opublikowanym na stronie internetowej: https://www.snowboard-zezula.pl/gwarancje-reklamacje

Jeżeli Kupującemu przysługuje prawo do wymiany albo zwrotu towaru, powinien postępować według poleceń podanych na stronie internetowej: https://www.snowboard-zezula.pl/zwrot-wymiana

7. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

Konsument uprawniony jest w zgodzie z postanowieniem § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego do odstąpienia od umowy kupna do czternastu (14) dni po odbiorze towaru, o ile nie chodzi o przypadki, kiedy odstąpienie od umowy kupna nie jest możliwe (mianowicie § 1837 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli jest przedmiotem umowy kupna kilka gatunków towaru albo dostawa kilka części, wymieniony termin liczony jest od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna powinno być wysłane do Sprzedającego w terminie wymienionym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od umowy kupna może Konsument wykorzystać wzorowy formularz dostarczany przez Sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna może Konsument wysyłać np. na adres zakładu Sprzedającego albo na adres poczty elektronicznej Sprzedającego podany na interfejsie webowym.

W razie odstąpienia od umowy kupna ponosi Konsument koszty związane z zwrotem towaru również w sytuacji, kiedy towar ten nie może być ze względu na swój charakter zwrócony zwykłą drogą pocztową.

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy kupna jednak nie można utożsamiać z możliwością bezpłatnego wypożyczenia towaru. Konsument w przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy kupna powinien oddać Sprzedającemu wszystko, co na podstawie umowy kupna uzyskał. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedającego za obniżenie wartości towaru w myśl § 1833 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli Konsument nie może wydać wszystkich rzeczy uzyskanych na podstawie umowy kupna (np. w międzyczasie doszło do zniszczenia albo zużycia towaru), powinien udzielić Sprzedającemu rekompensaty pieniężnej za rzeczy, które już nie mogą być wydane. Sprzedający uprawniony jest do zaliczenia swojego roszczenia do rekompensaty pieniężnej na poczet zwracanej ceny kupna. Sprzedający w takim razie zwraca Konsumentowi tylko odpowiednio obniżoną cenę.

Jeżeli Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu ceny kupna, Sprzedający uprawniony jest zaliczyć na poczet ceny kupna zwracanej Kupującemu swoje faktycznie wydane koszty związane z zwrotem towaru.

8. Pozostałe postanowienia

Z prezentami bezpłatnie przekazywanymi Kupującemu nie są związane jakiekolwiek prawa Konsumenta. Przekazanie takich prezentów uważane jest za darowiznę w zgodzie z § 2055 i nast. Kodeksu Cywilnego. W razie odstąpienia Kupującego od umowy kupna powinien Kupujący zwrócić Sprzedającemu wszystkie otrzymane prezenty przekazane w związku z zawarciem umowy kupna, od której Kupujący odstąpił. Kupujący powinien również zwrócić przekazane prezenty Sprzedającemu w przypadku wymiany albo zwrotu zakupionego towaru. Przekazane prezenty powinny być zwrócone w stanie pierwotnym, przy czym Kupujący ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedającego za obniżenie ich ceny i powinien udzielić odpowiedniej rekompensaty pieniężnej.

Prawo własności do towaru przechodzi na Kupującego po zapłacie całej ceny kupna towaru, o ile jest mu towar przekazany przed zapłatą całej ceny kupna.

9. Zasady ochrony danych osobowych

I. Podstawowe postanowienia

1. Zarządcą danych osobowych wg. artykułu 4 punktu 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej tylko jako: "GDPR") jest spółka SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., NIP: CZ26947439, z siedzibą Palackého třída 3772/170, 612 00 Brno (dalej tylko jako "Zarządca").

Dane kontaktowe Zarządcy:

Adres: SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., Palackého třída 3772/170, 612 00 Brno
Email: info@snowboard-zezula.cz
Telefon: +420 516 777 011

2. Pod pojęciem danych osobowych rozumie się jakiekolwiek informacje o identyfikowanej lub możliwej do identyfikacji osobie; możliwą do identyfikacji osobą jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, zwłaszcza posługując się konkretnym identifikátorem, naprzykład imieniem, numerem identyfikacyjnym, lokacją, sieciowym identifikátorem lub jednym lub kilkoma wyróżniającymi się elementami fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby.

3. Zarządca nie mianował pełnomocnika do ochrony danych osobowych

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Zarządca przetwarza dane osobowe, które mu udostępniłeś/aś, lub dane osobowe, które zyskał na podstawie Twego zamówienia.
 2. Zarządca przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe potrzebne mu do spełnienia umowy, włącznie elektronicznych plików „cookies“.

III. Podstawa prawna i powód przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych to

 • pełnienie umowy między Tobą i zarządcą według art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR,
 • uzasadniony interes Zarządcy oferować bezpośredni marketing (zwłaszcza wysyłanie wiadomości biznesowych i newsletterów) według art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
 • uzasadniony interes Zarządcy komunikować z potencjonalnym klientem/odwiedzającym strony internetowej po wypełnieniu formularza kontaktowego,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu bezpośredniego marketingu (zwłaszcza wysyłanie wiadomości biznesowych i newsletterów) według art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR v połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr. 480/2004 zbioru ustaw, o niektórych usługach spółki informacyjnej w przypadku, że nie doszło do zamówienia towaru lub usługi.

2. Cele przetwarzania danych osobowych jest

 • wykonanie Twego zamówienia i spełnienie praw i powinności wypływających z umowy między tobą i Zarządcą; podczas zamówienia wymagane są dane osobowe, które potrzebne są do wykonania zamówienia (imię i adres, kontakt), udostępnienie danych osobowych jest konieczne do podpisania i wykonania umowy, bez udostępnienia danych osobowych nie jest możliwe podpisać umowę ani pełnić ją ze strony Zarządcy.
 • zasyłanie wiadomości biznesowych i inne czynności marketingowe,
 • statystyczne i analityczne przetwarzanie danych odwiedzalności.

3. Na stronie zarządcy przebiega automatyczne indywidualne decydowanie w zgodzie z art. 22 GDPR. Z takim przetwarzaniem wyraziłeś/aś zgodę.

IV. Czas przechowywania danych osobowych

1. Zarządca przechowuje dane osobowe

 • na czas potrzebny by wykonać prawa i obowiązki wynikające z umowy między Tobą i zarządcą i domagać się roszczeń wynikających z umowy (na czas 10 lat od ukończenia umowy),
 • na czas do odwołania zgody z przetwarzaniem danych osobowych na cele marketingowe, najdłużej 10 lat, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.

2. Po upływie czasu przechowywania danych osobowych Zarządca usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcy danych osobowych to osoby

 • biorące udział w dostawie towaru / usług / płatności na podstawie umowy,
 • zapewniające prowadzenie sklep internetowego i innych usług powiązanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • zapewniające usługi marketingowe.

2. Zarządca ma w zamiarze przekazać dane osobowe do państw poza UE lub organizacjom międzynarodowym. Odbiorcy danych osobowych w krajach trzecich są dostawcami usług mailingowych / usług cloudowych.

3. Oprócz wyżej podanych danych osobowych wyżej podana zgoda kupującego dotyczy takže danych powstających podczas odwiedzania stron internetowych generowanych przez narzędzie analityczne Google Analytics z poszerzeniem kodu o zachowywanie danych remarketingowych. Dane remarketingowe przechowujemy na czas 365 dni. Do remarketingu stosujemy, orpócz sieci GDN, takže usługi Adroll. Przy pomocy tych oto online narzędzi nie zbieramy Twych danych osobowych, takich jak imię, adres, e-mail, ani telefon. Zapis dla celowych reklam remarketingowych możesz usunąć przez usunięcie plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby wyłączyć Adroll odwiedź stronę internetową: www.networkadvertising.org/choices/.

VI. Twoje prawa

1. Na podstawie warunków danych w GDPR masz

 • prawo do dostępu do swych danych osobowych według art. 15 GDPR
 • prawo do korekty danych osobowych według art. 16 GDPR, ewentualnie do ograniczenia przetwarzania według art. 18 GDPR.
 • prawo do usunięcia danych osobowych według art. 17 GDPR.
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu według art. 21 GDPR i
 • prawo do przenośności danych osobowych według art. 20 GDPR.
 • prawo odwołać zgodę do przetwarzania pisemnie lub elektronicznie na adres lub adres emailowy zarządcy udostępniony w art. III warunków.

2. Dalej masz takže prawo wznieść skargę do Urzędu do ochrony danych osobowych jeżeli przypuszczasz, że doszło do naruszenia Twego prawa do ochrony danych osobowych.

VII. Warunki zabezpieczenia danych osobowych

 1. Zarządca deklaruje, że podjął wszystkie techniczne i organizacyjne opatrzenia by zabezpieczyć dane osobowe.
 2. Zarządca podjął opatrzenia techniczne by zabezpieczyć elektroniczne przechowywalnie danych osobowych i przechowywalnie danych osobowych na papierze, zwłaszcza zabezpieczenie dokumentów fizycznych, techniczne zabezpieczenie przechowywalni danych, szyfrowanie, antywirusowa ochrona, depozity itd.
 3. Zarządca deklaruje, że dostęp do danych osobowych mają tylko przez niego wyznaczone osobowy.

VIII. Ustanowienia końcowe

 1. Przez odesłanie zamówienia pomocą internetowego formularza potwierdzasz, że zaznajomiłeś/aś się z warunkami ochrony danych osobowych i że w całości ich przyjmujesz.
 2. Z tymi oto warunkami zgadzasz się przez kliknięcie zgody w formularzu internetowym. Kliknięciem potwierdzasz, że zaznajomiłeś/aś się z warunkami ochrony danych osobowych i że w całości ich przyjmujesz.
 3. Zarządca jest upoważniony do zmiany tych oto warunków. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych opublikuje na swych stronach internetowych i wyśle Ci nową wersję warunków na adres emailowy, który mu udostępniłeś.

Warunki te wchodzą w życie dnia 25.5. 2018.

10. Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki handlowe obowiązują w brzmieniu opublikowanym na stronach internetowych Sprzedającego w dniu zawarcia umowy kupna.

Sprzedający uprawniony jest do zmiany albo uzupełniania treści warunków handlowych w pełnym zakresie. W celu ustalenia treści umowy kupna zastosowane będą warunki handlowe obowiązujące z skutkiem na dzień, kiedy Kupujący przedstawi propozycję zawarcia umowy kupna.

Umowa zawierana jest w języku czeskim, ewentualnie w innych językach, o ile inny język nie stoi na przeszkodzie jej zawarciu.

Dla Sprzedającego nie obowiązują w stosunku do Kupującego jakiekolwiek kodeksy zachowania.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna należy do kompetencji Czeskiej Inspekcji Handlowej (Česká obchodní inspekce), z siedzibą ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.coi.cz.

Jeżeli Konsument jako Kupujący uważa, że doszło do naruszenia jego praw, uprawniony jest do przedstawienia swojej skargi dotyczącej Sprzedającego pod adresem e-mailowym info@snowboard-zezula.pl w celu pozasądowego załatwienia sprawy. Czeska Inspekcja Handlowa jest organem nadzoru państwowego i w zakresie swojej kompetencji rozwiązuje również skargi konsumentów.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z skutkiem od dnia 9. czerwca 2016.

 

Karta stałego klienta

Karta stałego klienta

Karta stałego klienta

Karta ISIC -10 %

Karta ISIC -10 %

ISIC karta

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa nad 400 zł

Jesteśmy na rynku od 1996 roku

Jesteśmy na rynku od 1996 roku

Mamy wieloletnie doświadczenie w sprzedaży przez Internet.

Sklep w Brnie

Sklep w Brnie

Wszystkie towary pokazane w sklepie internetowym można zobaczyć i dotknąć w naszym nowym sklepie w Brnie.

Newsletter

Nie przegap okazji, aby kupić taniej!